Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa:
•    Postanowienia ogólne.
•    Szczegółową strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dźwierzutach  zwaną dalej „Biblioteką”.
•    Zasady i podstawy funkcjonowania Biblioteki.
•    Zasady kierowania Biblioteką.
•    Finansowanie Biblioteki.
•    Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism.
•    Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków.
•    Zasady wydawania przepisów wewnętrznych.
•    Zasady kontroli wewnętrznej.
•    Postanowienia końcowe.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o “Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.
§ 2.
Biblioteka działa na podstawie:
•    Ustawy o bibliotekach;
•    Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    Regulaminu organizacyjnego;
•    Statutu;
•    Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki regulującego zasady wynagradzania pracowników;
•    Zarządzeń Dyrektora;
II. Organizacja Biblioteki.
§ 3.
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dźwierzuty. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Dźwierzuty a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Dźwierzuty.
§ 4.
1.    Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.
2.    Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu
do rejestru prowadzonego przez organizatora.
3.    Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
4.    Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.
III. Struktura organizacyjna Biblioteki.
§ 5.
 1.W skład Biblioteki wchodzą następujące  stanowiska, na czele
   których stoi Dyrektor:
•    Dyrektor
•    Samodzielne stanowisko pracy w GBP
•    Pracownik obsługi
IV. Finansowanie Biblioteki.
§ 6.
Biblioteka jest finansowana z:
•    corocznych dotacji budżetu Gminy Dźwierzuty tworzących budżet Biblioteki;
•    darowizn;
•    innych źródeł;
V. Misja i cele działania.
§ 7.
Misją działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury.
§ 8.
Celem działania biblioteki jest:
1.    Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu.
2.    Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
3.    Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
4.    Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
5.    Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.
6.    Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.
7.    Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
§ 9.
Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawują Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
VI. Zasady funkcjonowania Biblioteki.
§ 10.
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało przezeń udzielone odpowiednie upoważnienie.
3. Zakres czynności dla pracowników Biblioteki opracowuje Dyrektor Biblioteki.
4. Zakresy czynności oraz kompetencji sporządza się i wręcza się równocześnie z angażem na dane stanowisko.
5. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Dyrektora.
6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Dźwierzuty
§ 11.
Porządek wewnętrzny Biblioteki, a także związane z procesem pracy obowiązki Biblioteki określają zarządzenia Dyrektora.
VII. Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów .
§ 12.
1. Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników Biblioteki. Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.
2. Dyrektor kieruje pracą:
•    Pracowników Biblioteki
3. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Bibliotek poprzez tworzenie, likwidację  stanowisk pracy
4. Do realizacji określonych prac lub wykonania zadań Dyrektor może powoływać komisje, grupy problemowe, zespoły itp.
5. Do zadań głównych Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
•    organizowanie pracy Biblioteki, koordynowanie jej działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy
w Bibliotece,;
•    zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych
i finansowych do Biblioteki,;
•    występowanie do Wójta w sprawach organizacyjnych, finansowych
i zasad działania Biblioteki;
•    nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności Biblioteki,;
•    kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków;
•    sprawowanie kontroli wewnętrznej Biblioteki w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;
•    zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników Biblioteki oraz doradztwa merytorycznego dla bibliotekarzy ;
•    nadzór nad prowadzeniem gromadzenia i opracowaniem zbiorów ;
•    udzielanie pracownikom porad we wszystkich zakresach działalności bibliotecznej, a w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów, popularyzacji czytelnictwa i bibliotek oraz informacji bibliotecznej,
a także wydawanie zaleceń w tych sprawach i egzekwowanie ich wykonania ;
•    organizowanie szkoleń wewnętrznych;
•    inicjowanie i koordynowanie prac popularyzacyjnych o zasięgu gminnym, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami ;
•    dokonywanie analiz księgozbiorów i czytelnictwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny;
•    kontrolowanie prawidłowości wykonania rocznej statystyki dla GUS, przygotowywanej przez pracowników biblioteki ;
•    uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i inne instytucje ;
VIII.  Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism .
§ 13.
1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.

2. Dyrektor ponadto podpisuje:
•    dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki;
•    zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.;
3. Inne:
•    w granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy komórek organizacyjnych Biblioteki;
•    przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi ;
•    zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych reguluje Instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych.;
•    obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków między gminnych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).
IX. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków .
§ 14.
•    Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy Biblioteki.
•    Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.
•    Pracownicy komórek organizacyjnych, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.
•    Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz skargi wpływające na piśmie rejestruje Dyrektor w odrębnym rejestrze.
•    Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, uchwałę nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (MP Nr 29, poz.126 z późn. zm.).
X. Zasady wydawania przepisów wewnętrznych .
§ 15.
•    Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych
w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności Biblioteki.
•    Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.
•    Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor .
•    Dyrektor kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji i prowadzi ich ewidencję.
XI. Zasady kontroli wewnętrznej .
§ 16.
1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Biblioteki.
2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
•    prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki oraz Filii;
•    zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi;
•    przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;
•    dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanej komórki.
•    kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Biblioteki.
•    Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Biblioteki, określając przedmiot i zakres kontroli.
XII. Postanowienia końcowe.
§ 17.
1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią pracowników Biblioteki.
3. Wszyscy pracownicy Biblioteki mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.
4. Sprawy związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zm.) oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora Biblioteki wydane w tej sprawie.
5. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane tylko
i wyłącznie przez Dyrektora Biblioteki.