Załącznik do uchwały V/42/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DŹWIERZUTACH
I.    Postanowienia ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach, zwana dalej Biblioteką jest instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach i działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
4)    niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Dźwierzuty.
§3
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
§4
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
II.    Zakres działania Biblioteki
§5
Biblioteka, obejmująca swoją działalnością teren gminy Dźwierzuty, służy rozwijaniu i zaspo-kajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§6
Biblioteka sprawuje nadzór nad swoimi filiami i punktami bibliotecznymi, udziela im pomocy metodycznej, organizacyjnej i technicznej, wydaje zalecenia w zakresie planowania , organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.
§7
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
1.    prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie w celu zwiększenia zasięgu swego oddziaływania,
2.    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, składanie odpowiednich dezyderatów dotyczących zakupów i kształtowania księgozbioru,
3.    gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego gminy,
4.    ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie nie-zbędnych selekcji,

5.    udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, wypożyczanie uzupełniające do filii bibliotecznych i kompletów książek do punktów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
6.    prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa,
7.    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
8.    współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami wychowawczymi, oświatowymi, upowszechniania kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa.
III.   Organizacja Biblioteki
§8
Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny przed Radą Gminy i Wójtem Gminy za jej prawidłowe funkcjonowanie.
§9
1.    Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Rada Gminy w drodze konkursu.
2.    Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia Dyrektor Biblioteki.
§10
Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
§11
Organizację wewnętrzną Biblioteki, jej szczegółowy zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Dyrektor Biblioteki ustala również zakresy czynności poszczególnych pracowników.
§12
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię książek, czytelnię, oddział dla dzieci i w miarę potrzeb filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania księgozbiorów.
§13
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.
§14
Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu gminy, dochodów własnych uzyskanych ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, a także środków pochodzących z innych źródeł.
§15
1.    Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan działalności z uwzględnieniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Plan działalności, w zależności od potrzeb, powinien zawierać plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
2.    Plan, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Biblioteki przedstawia do zaopiniowania Radzie Gminy.

IV. Postanowienia końcowe
§16
Statut Biblioteki oraz jego zmiany uchwala Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§17
Statut wchodzi wżycie z dniem jego uchwalenia przez Radę Gminy.