Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekadzwierzuty.pl

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 01.12.2016r.

     Data ostatniej weryfikacji dostępności: 28.03.2022r.


     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.   

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Kuchcińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 6211 221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

     Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ul. Niepodległości 1, 12-120 Dźwierzuty
• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miejscowości
• Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Niepodległości
• Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Biblioteka znajduje się na I piętrze, na które prowadzą schody.
• W budynku nie ma windy.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• Na przeciw budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć książki z serii „Duże Litery”

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (raport otworzy się w zależności od konfiguracji komputera, w nowym oknie w programie do odczytu plików .pdf lub w nowym oknie przeglądarki internetowej)