Regulamin pracowni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach.

1) Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie żadnych zmian w sprzęcie z oprogramowaniem a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany połączeń i konfiguracji.
2) O wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu należy niezwłocznie powiadomić pracownika biblioteki.
3) Uszkodzenie sprzętu powstałe z winy umyślnej użytkownika będzie naprawiane na koszt sprawcy.
4) Z pracowni internetowej można korzystać tylko w godzinach pracy biblioteki.
5) Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy.
6) Korzystanie z własnych nośników jest możliwe tylko po konsultacji z pracownikiem biblioteki.
7) Czas korzystania z komputerów pracowni nie powinien przekraczać 1 godziny zegarowej. W przypadku korzystania z edytorów tekstu np. pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych i semestralnych, istnieje możliwość, po konsultacji z pracownikiem, przedłużenia czasu pracy.
8) Biblioteka umożliwia korzystanie z laptopa zasilanego własną baterią. Uruchomienie i obsługa własnego sprzętu czytelnika jest wyłącznie w gestii jego właściciela.
9) Drukowanie jest płatne.
10) W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu pracownik ma prawo wyprosić osobę korzystającą z pracowni.