REGULAMIN korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach


 Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje gminę Dźwierzuty.
Do jej zadań należy udzielanie informacji oraz gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
I. Przepisy ogólne
 
1.Prawo korzystania ze zbiorów mają:
     mieszkańcy gminy Dźwierzuty
2.Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz    zapewnia obsługę  biblioteczną i informacyjną.
3.Godziny otwarcia  biblioteki zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu
4.Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat    
   pobieranych za:
a) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
    b) usługi reprograficzne
c)  sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach   wypożyczeń  międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
d)  kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń  międzybibliotecznych
 5.Czytelnicy są zobowiązali do dbałości o wypożyczone materiały.
 6. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
 7. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
     a) okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i wypełnić kartę  zapisu zobowiązującą do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
     b) w przypadku osób niepełnoletnich przedstawić pisemne
         poręczenie i dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego
     c) użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki
         o zmianie miejsca zamieszkania.
  8. Ilość zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może
      przekraczać pięciu woluminówII. Wypożyczanie zbiorów

1. Warunkiem wypożyczania książek poza bibliotekę jest posiadanie
    karty bibliotecznej.
2. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
    3. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych mediów
    jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych
4. Prośba o prolongatę wypożyczenia winna być zgłoszona najpóźniej
    w dniu upływu terminu zwrotu
5. Czytelnik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu zwrotu    
 zbiorów,  jeśli nie ma na nie innych zamówień
6. Prolongata nie jest udzielana:
a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów (książek i innych mediów),
b) w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
7. W razie braku poszukiwanych książek czytelnik może uzyskać
    informację, która z bibliotek je posiada, może też prosić o ich
    sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
    W takim wypadku ponosi koszty przesyłki
 8. Okres wypożyczenia wynosi:
        a) książek, - jeden miesiąc;
        b) w przypadku lektur szkolnych oraz opracowań - dwa tygodnie;
        c) dokumentów elektronicznych - cztery dni.
 9. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może skrócić czas     
  wypożyczenia lub żądać zwrotu zbiorów przed terminem
 10.Czytelnicy korzystający z wypożyczeń zbiorów na miejscu  
      zobowiązani są do :
        a) wpisania się do zeszytu odwiedzin
        b) pozostawienia okryć, toreb, plecaków itp. w wydzielonym
          miejscu. Rzeczy cenne czytelnik powinien zabrać z sobą
          i osobiście sprawować nad nimi pieczę
        c) przekazania bibliotekarzowi informacji o wniesieniu do czytelni
          książek oraz innych materiałów własnych
        d) przestrzegania zasad obowiązujących w czytelniach, m.in.    
          zachowania ciszy, nie używania telefonów komórkowych, nie   
          spożywania posiłkówIII. Odpowiedzialność czytelnika za wypożyczone
materiały biblioteczne

1.  Czytelników obowiązuje :
a)  troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.
b)  ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
c)  sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania
w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.
2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany:
a)  odkupić takie same lub - po uzgodnieniu z dyrektorem biblioteki- inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece,
b) jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez dyrektora biblioteki
w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału,
c) jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, czytelnik ponosi jej koszty.
3. Czytelnik ponosi dodatkowo koszty oprawy, jeśli    
     zgubiony/uszkodzony materiał posiadał oprawę introligatorską  
4.  W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła czytelnik   
     odkupuje taką samą część lub całość dzieła.
5.  Czytelnik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub
     zagubionego  materiału.
6. Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek czytelnika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
7. Biblioteka wysyła jedno wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Wobec czytelników, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej
i na  drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek do celów naukowych. Biblioteka może sprowadzić zbiory, których nie posiada biblioteka.
Czytelnik pokrywa koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów

V. Reprografia zbiorów
Ze zbiorów Biblioteki można wykonać kopie kserograficzne, kopie cyfrowe, skany, wydruki komputerowe zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.).

1.  Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez:
a)  kserokopiowanie
b)  skanowanie i wykonywanie wydruków
c)  skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
2.  Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo bibliotekarz.
3.  Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
a)  publikacji chronionych prawem autorskim
b)  pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim
c)  publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów
4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza czytelnik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.
     5. Ceny usług reprograficznych oraz usług komercyjnych określa   
 załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.Biblioteka umożliwia korzystanie z laptopa zasilanego własną baterią
   Uruchomienie i obsługa własnego sprzętu czytelnika jest wyłącznie
   w gestii jego właściciela.VI. Przepisy końcowe
     1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas bibliotekę
     lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac
     porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych   
     przyczyn.
  2.Dodatkowe informacje o czasowym zamknięciu Biblioteki podawane
     są do ogólnej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem
  3. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane na
  stronie WWW.wbp.olsztyn/~gbpdzwierzuty oraz na tablicy
  ogłoszeń
  4. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów    
  komórkowych. Wnoszone do biblioteki telefony powinny być
  wyłączone.
  5. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów.
  6. Osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości odmawia się
      świadczenia usług bibliotecznych
  7. Uwagi dotyczące udostępniania zbiorów, wnioski i skargi oraz   
      potrzeby czytelnicze można zgłaszać do bibliotekarza lub wpisać
      do Księgi skarg i wniosków.
  8.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu
      może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na
      stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej   
      sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
   9.Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się od decyzji    
      dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach do Wójta
      Gminy Dźwierzuty